Ikke kategoriseret

centrum og baserer

Marc Prensky’s bidrag Digital Natives, Digital Immigrants fra 2001 fastslår samme karakteristika om
den digitale generation:

“Digital Natives are used to receiving information really fast. They like to parallel process and multi-
task. They prefer their graphics before their text rather than the opposite. They prefer random access

(like hypertext). They function best when networked. They thrive on instant gratification and frequent
rewards. They prefer games to “serious” work.” (Prensky, 2001, p.2).
Ifølge Tapscott og Prensky kan generationen forandre samfundet og udfordre autoriteterne, hvis vi vel

at mærke ikke er bange for forandringerne, men i stedet lærer af dem og tør handle og gentænke eksi-
sterende praksisser. Eksempelvis at man i undervisningen forlader den klassiske didaktiske tilegnel-
sestankegang og i stedet sætter de studerende i centrum og baserer undervisningen mere på samar-
bejde (Op.cit. p.8). Vi bør lære af denne globale generations måde at håndtere nye teknologier, nye

måder at arbejde på og nye måder at samarbejde på – med Tapscotts egne ord ”If you understand the
Net Generation, you will understand the future. You will also understand how our institutions and society

need to change today” (Op.cit. p.11). Tapscotts og Prenskys karakteristik kan tilføre et væsentligt bi-
drag til museernes forståelse af deres brugere, idet to af de hyppigst besøgende segmenter netop tilhø-
rer netgenerationen – henholdsvis de moderne fællesskabsorienterede (20-49-årige) og de moderne

(under 40 år) samt den underrepræsenterede gruppe af individorienterede (under 40 år). Derudover
er en af de største brugergrupper af museernes hjemmesider centergruppen, som samtidig er en af de
underrepræsenterede brugergrupper i de fysiske museer og som der ikke eksisterer megen viden om
– hvem er disse webbrugere? Kan det tænkes, at centergruppen og ikke-brugerne tilhører den digitale

generation? Uanset er det i hvert fald nødvendigt med supplerende viden om museernes endnu ukend-
te webbrugergruppe – mange museer fører selv statistik over brugernes trafik på deres hjemmesider

og vil måske dér kunne danne sig et indtryk af deres egne brugere – alternativt kan et gratis analyse-
redskab som Google Analytics kunne give indsigt i hjemmesidernes trafik og dermed også effektivite-
ten af museernes formidling. Ingen af de to løsninger vil dog kunne kaste et perspektiv på ikke-
brugerne, som muligvis vil kunne blive potentielle brugere, hvis blot museerne havde større viden om

disses forventninger og identitetsrelaterede motivationer for at benytte deres fritid på et
(web)museum. Inspireret af Kulturministeriets segmentbeskrivelser, vil jeg i det følgende samle disse
karakteristika i en segmentbeskrivelse af den digitale generation.
5.5 SEGMENTBESKRIVELSE AF MUSEUMSBRUGERNE FRA DEN DIGITALE GENERATION
Segmentbeskrivelsen er baseret på de teorier og kvantitative samt kvalitative undersøgelser, som er
blevet gennemgået her i kapitel 5. Jeg har valgt betegnelsen den digitale generation som et samlende
begreb for både Tapscotts og Prenskys karakteristik af den generation, der er opvokset med internet

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *